Проект „Три общини – три култури”

Програма „Европа за гражданите”

Мярка 1.1 Срещи на граждани от побратимени градове

Партньори: Община Тетевен (България), Община Спигно Сатурния (Италия) и Община Годени (Румъния)

Проектът е разработен от Планинската общност Иезер Мушел (Румъния) в партньорство с Планинската общност Монти Аурунчи (Италия) и РСО „Централна Стара планина”.

Проектът има за цел да създаде среда за междукултурен диалог, да насърчи културното разнообразие, да създаде позитивно отношение към традициите и обичаите на партньорите, да идентифицира техния туристически потенциал и възможностите за сътрудничество. Срещата между партньорите ще се реализира на територията на Румъния и Община Тетевен ще може да участва в нея с 10 свои представители. Разходите по техния престой ще бъдат покрити от проекта.

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.