Архив

Logo Innocrafts

Партньори от 11 европейски страни участваха в международна конференция по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина“ „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите (ИНОКРАФТС). Събитието на тема „Интернационализация,професионални мрежи и обмен на информация“ се проведе на 2 и 3 октомври в гр. Вилнюс, Литва.

В рамките на конференцията бяха споделени различни инициативи и инструменти за интернационализация на занаятчийските изделия: предоставяне на бизнес услуги и консултации на стартиращи предприятия и насърчаване на женското предприемачество; създаване на мрежи от търговци и професионалисти с цел директни продажби на международни пазари; изграждане на социални предприятия с реален икономически ефект; организиране на специализирани панаири и предоставяне на финансова подкрепа за участващи занаятчии; включване на изделията в електронни каталози; разработване на политики за развитие, разширяване, защита и насърчаване на художествените занаяти; предоставяне на дистанционно обучение за надграждане на компетенциите на предприемачите; популяризиране на занаятите чрез интегрирани системи за туризъм и др.

РСО Централна Стара планина представи опита на Община Ловеч за популяризиране на местните занаятчийски продукти извън България чрез сътрудничество с френската Община Лавал. Контактите между двете общини датират от 1994 г., но официално споразумение за партньорство в сферата на културата, икономиката и опазването на околната среда е подписано през 2010 г. Още същата година 9 уважавани занаятчии от Ловеч вземат участие в Коледния базар на Лавал. Българските майстори са настанени в 4 павилиона и 2 зони за демонстрация, разположени в централната част на базара. Те получават уникална възможност да продават своите продукти, да повишат чувствителността си към изискванията на пазара и да изградят полезни контакти с френските си колеги. През следващите две години занаятчии, скулптори и фотографи от Лавал вземат участие в Традиционния пролетен панаир на занаятите в Ловеч.

Споделените добри практики на партньорите по проект ИНОКРАФТС ще бъдат представени на членовете на РСО Централна Стара планина. В рамките на следващата конференция по проекта, която ще се проведе в град Килкени, Северна Ирландия в края на м. ноември 2013 г., представители на местни и регионални власти от партньорските региони ще дискутират възможностите за прилагане на част от тези политики на местно ниво.

Проект „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите (ИНОКРАФТС) се финансира от програма INTERREGIVC. В него участват 15 партньора от Италия, Франция, Испания, Румъния, Финландия, Литва, Латвия, Ирландия, Унгария, Словакия и България: местни власти и институции, представляващи градове на изкуството и/или обекти от световното наследство на ЮНЕСКО, които са признати за уникални заради своето богато културно, архитектурно и художествено наследство. ИНОКРАФТС се основава на съществуващ опит и мрежи, разработени от партньорите на местно/регионално ниво и на предишни проекти за сътрудничество. Проектът насърчава предприемачеството и създаването на собствен бизнес в сектора на художествените и съвременните занаяти чрез подобряване на ефективността на регионалните и местните политики за развитие, споделяне и обмен на опит и добри практики.

 

IMG 5230На 26 септември 2013г. Художествена галерия "Христо Цокев" в Габрово събра представители на държавната и местната власт, НПО и бизнеса за участие в заключителната конференция по проект „Инициатива за иновации в социалната икономика”.

Основната цел на проект „Инициатива за иновации в социалната икономика” е установяване на транснационално сътрудничество за разпространение на иновативни резултати в сферата на социалната икономика. Той е насочен към неправителствени организации, социални предприятия, малки и средни предприятия и общини на територията на РСО Централна Стара планина. Идеята е да се повишат знанията на представители на тези институции в посока сътрудничество и повишаване на възможностите за социално предприемачество у нас.

Конференцията обобщи резултатите от реализирането дейностите по проекта. Те включват идентифициране на моделите и практиките, прилагани в България в областта на социалната икономика, описание на методологията за създаване на Агенция за устойчивост на социалните предприятия, както и практически насоки за прилагане на италианския опит в българска среда. В рамките на проекта е направен експертен анализ на моделите и практиките, прилагани в България и анализ на нормативната уредба, касаеща социалните предприятия. Проведено е обучение и наставничество на български експерти в Италия. Посетени са кооперативи, публични институции, малки и средни предприятия, както и местната Агенция за устойчивост на социалните предприятия. У нас са проведени три обучения: за представителите на НПО – с акцент върху социалния ефект и възможностите за социална и професионална интеграция на групи в неравностойно положение, както и за мястото на НПО в социалната агенция; за бизнеса – по отношение на социалната корпоративна отговорност, ползите и необходимостта от междусекторни партньорства и превръщането на социалния бизнес в печеливш; и за местната власт – за ролята на общините в социалната икономика и възможностите им да аутсорсват дейности към социални предприятия. По проекта е изготвен и наръчник „Нови възможности за социалните предприятия. Италианският опит в българска среда”.

Проект  „Инициатива за иновации в социалната икономика” е финансиран от ЕСФ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” по схема „Без граници – Компонент 1” и изпълнен от Сдружение „Знание” Ловеч в партньорство с ИРЕКООП Венето, Италия и РСО „Централна Стара планина”.

VinilВ началото на м. септември 2013 г. РСО „Централна Стара планина“ бе домакин на международна конференция на тема “За занаятите в бъдеще време: обучение, образование и трансфер на опит”. Проведеното в Габрово събитие е част от дейностите по партньорския проект на сдружението „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите” (Regio-crafts). В инициативата взеха участие представители на старопланинските общини, Планов регион Земгале в Латвия (водещ патньор), гр. Кашкайс от Португалия, Фондация „Градове на културата 2018” от Холандия, Фондация „Наследството на Андалусия” от Испания и Община Пагео от Гърция.

Двудневната конференцията бе открита на 6 септември от изпълнителния директор на РСО „Централна Стара планина“ Мариела Петрова и кмета на Габрово г-жа Таня Христова. По време на работните сесии участниците обмениха информация как е организирано занаятчийското обучение и образование в партньорските региони и какви инструменти използват местните власти, за да привлекат интереса на младите хора към сектора на художествените занаяти. Презентациите бяха фокусирани върху добрите практики и инициативи за съхраняване на традициите и уменията, които оформят уникалната култура на европейските региони, включени в проект Regio-crafts.

Гостите от Латвия акцентираха върху политиката за признаване на професионална квалификация, придобита извън официалната система за професионално образование. Спецификата на националната образователна система и първоначалната система за професионално обучение в Гърция бяха представени от Община Пагео. В държавни, общински и частни училища и институции гръцките деца получават образование по изкуства и занаяти още от най-ранна възраст. В Гърция дори църквата оказва подкрепа на занаятчийския сектор, като към много църкви са създадени малки занаятчийски работилници. Партньорите от Испания от своя страна подчертаха необходимостта от развитие на съвременни занаяти и тяхното популяризиране чрез интернет. Към модерните технологии и начини за реклама насочиха своята презентация и представителите на Фондация ”Градове на културата 2018” от Холандия. Според холандците хората трябва да бъдат обградени от добри занаятчийски практики, а за да се привлече интереса на децата, занаятите трябва да се презентират чрез съвременни технологии (3D и др.). За симбиоза между традицията и новото време (традицията да е представена чрез занаята, а новото време чрез дизайна) говори в своето изложение и португалският представител, като обърна специално внимание на използването на традиционните материали по нов начин.

Две български презентации споделиха опита на общините от РСО „Централна Стара планина“ по темата на конференцията. В първата от тях Петя Бонева – специалист по връзки с обществеността в АЕК „Етър“, разказа подробно за занаятите, които се практикуват в комплекса и как българи и чужденци се обучават на традиционни занаяти. Специално внимание бе отделено на работата с деца и участието им в различните инициативи на музея на открито. Борислав Иванов от Дирекция "Проекти, програми и инвестиции" запозна участниците в конференцията с две добри практики за сътрудничество на Община Ловеч с неправителствения сектор в областта на творчеството и занаятите. Представен бе и новият партньорски проект на РСО „Централна Стара планина“ – „Авангардни занаяти: нови модели за професионално образование и обучение в художествените занаяти“, одобрен за финансиране по секторна програма „Леонардо да Винчи” на програма „Учене през целия живот”.

На 7 септември преди обед партньорите по проект„Регионално сътрудничество за развитие на занаятите” се потопиха в автентичната и уникална атмосфера на Международния панаир на художествените занаяти, организиран за 11-ти пореден път от АЕК „Етър“. В края на деня посетиха и Трявна – забележителен град, в който съхраняването на културното наследство и занаятите е основен приоритет на местните власти. 

ESF-BG logoНа 26 септември 2013г. в Художествена галерия "Христо Цокев" в Габрово ще се проведе Конференция на бъдещето, организирана в рамките на проект „Инициатива за иновации в социалната икономика”. По време на инициативата представители на държавната и местната власт, НПО и бизнеса ще споделят опита, изводите и препоръките от проекта с по-широк кръг от целевата група, ще представят публично препоръките за прилагане на италианския модел в България.

Основната цел на проект „Инициатива за иновации в социалната икономика” е да се установи транснационално сътрудничество за разпространение на иновативни резултати в сферата на социалната икономика.

Проектът  се финансира от ЕСФ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” по схема „Без граници – Компонент 1” и се изпълнява от Сдружение „Знание” Ловеч в партньорство с ИРЕКООП Венето, Италия и РСО „Централна Стара планина”.

SP Page Builder-news

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2018. All Rights Reserved.