Община Габрово първа с одобрен проект по процедурата за изпълнение на ИПГВР

GB„Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда” е първото одобрено проектно предложение по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР).

Подписаното от ръководителя на Управляващия орган решение е с дата 21 юли 2016 г. Съгласно него общата стойност на проекта на Община Габрово е 11 162 347,68 лв., от които 7 721 892 лв. – безвъзмездна финансова помощ и 3 440 455,68 лв. – собствен принос на бенефициента. Според Управляващия орган Община Габрово се е справила успешно с делегираните й функции и процедурата по оценка на проектното предложение отговаря на разписаните процедури. Дейностите включват мерки за подобряване на градската среда в три ключови участъка от територията на града: благоустрояване на парк „Колелото”, реконструкция на кръстовище „Шиваров мост” и изграждане на Източна градска улица.

Общо 39 общини на най-големите и средно големи градове са с право да кандидатстват по схемата. Те изпълняват функциите на междинни звена за избор и оценка на проекти пo приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР.

© 2020. All Rights Reserved.