Проект „Инициатива за иновации в социалната икономика” приключи с конференция в Габрово

IMG 5230На 26 септември 2013г. Художествена галерия "Христо Цокев" в Габрово събра представители на държавната и местната власт, НПО и бизнеса за участие в заключителната конференция по проект „Инициатива за иновации в социалната икономика”.

Основната цел на проект „Инициатива за иновации в социалната икономика” е установяване на транснационално сътрудничество за разпространение на иновативни резултати в сферата на социалната икономика. Той е насочен към неправителствени организации, социални предприятия, малки и средни предприятия и общини на територията на РСО Централна Стара планина. Идеята е да се повишат знанията на представители на тези институции в посока сътрудничество и повишаване на възможностите за социално предприемачество у нас.

Конференцията обобщи резултатите от реализирането дейностите по проекта. Те включват идентифициране на моделите и практиките, прилагани в България в областта на социалната икономика, описание на методологията за създаване на Агенция за устойчивост на социалните предприятия, както и практически насоки за прилагане на италианския опит в българска среда. В рамките на проекта е направен експертен анализ на моделите и практиките, прилагани в България и анализ на нормативната уредба, касаеща социалните предприятия. Проведено е обучение и наставничество на български експерти в Италия. Посетени са кооперативи, публични институции, малки и средни предприятия, както и местната Агенция за устойчивост на социалните предприятия. У нас са проведени три обучения: за представителите на НПО – с акцент върху социалния ефект и възможностите за социална и професионална интеграция на групи в неравностойно положение, както и за мястото на НПО в социалната агенция; за бизнеса – по отношение на социалната корпоративна отговорност, ползите и необходимостта от междусекторни партньорства и превръщането на социалния бизнес в печеливш; и за местната власт – за ролята на общините в социалната икономика и възможностите им да аутсорсват дейности към социални предприятия. По проекта е изготвен и наръчник „Нови възможности за социалните предприятия. Италианският опит в българска среда”.

Проект  „Инициатива за иновации в социалната икономика” е финансиран от ЕСФ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” по схема „Без граници – Компонент 1” и изпълнен от Сдружение „Знание” Ловеч в партньорство с ИРЕКООП Венето, Италия и РСО „Централна Стара планина”.

© 2020. All Rights Reserved.