УЛЕСНЯВА СЕ РАЗЧИСТВАНЕТО НА ИЗОСТАВЕНИТЕ ВОЗИЛА ОТ ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ ТЕРЕНИ

summer gefd4cfb43 1920На днешното си заседание Общинският съвет прие изменение и допълнение на Наредбата за дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Севлиево.

Документът урежда условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделянето, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на: битови, строителни и производствените отпадъци, както на масово разпространени отпадъци. в т.ч. излезли от употреба моторни превозни средства.

Съгласно приетите промени „кметът на общината определя местата за предаване на излезлите от употреба моторни превозни средства на територията на общината, в съответствие с програмата за управление на отпадъците и настоящата наредба“. 

Той има ангажимента да организира дейностите по събирането на излезлите от употреба моторни превозни и предаването им в центрове за разкомплектоване, уведомява  звено „Пътна полиция” при областна дирекция на Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС. Дейността се координира с организации по оползотворяване на излезлите от употреба моторни превозни средства и с лица, които изпълняват задълженията си по оползотворяване на излезлите от употреба моторни превозни средства индивидуално.

Собственикът на излязло от употреба возило е длъжен да го съхранява в частен имот. Ако няма възможност, трябва да го предаде на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване. Ако това не стане или моторното превозно средство не може да бъде идентифицирано, поради липса на регистрационен или идентификационен номер, и при невъзможност собственикът да бъде установен, се прилага процедурата по чл. 143, ал. 7 и ал. 8 от Закона за движението по пътищата.

Кметът на общината назначава със заповед комисия, която установява с констативен протокол наличието на обстоятелства, които определят моторното превозно средство като излязло от употреба, в това число собствеността му и собствеността на терена, върху който се намира. На установените излезли от употреба моторни превозни средства се залепва стикер - предписание. Комисията съставя констативен протокол за техническото състояние на возилото в 3 екземпляра, в който се отбелязва датата на поставяне на стикера. Собствениците се уведомяват за предписанието за преместване лично срещу подпис или чрез писмо с обратна разписка, като при поискване от собственика или от упълномощено от него лице, им се предоставя екземпляр от протокола.

Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, в т.ч., когато съобщението се върне в цялост като неполучено и/или непотърсено, съобщението се поставя на таблото за обявления в сградата на общината или на интернет страницата на Община Севлиево и се счита за връчено след изтичането на 14-дневен срок от датата, на която съобщението е поставено на таблото, съответно от датата на която е обявено на интернет страницата на общината.

От датата на връчване на предписанието за преместване започва да тече тримесечен срок. Преместването на друго място общинска или държавна собственост, не спира изпълнението на предписанието. В случай, че в срока собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за принудително преместване на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване за сметка на собственика. Заповедта се издава не по-късно от един месец от изтичането на срока и се връчва на собственика.

След изтичане на сроковете за обжалване, заповедта се изпълнява от лице, сключило писмен договор с Кмета на Общината, притежаващо необходимите разрешителни по реда на Закона за управление на отпадъците и за сметка на собственика. Излезлите от употреба возила се пазят на площадката за временно съхраняване до 14 дни от датата на приемане, след което се разкомплектоват.

В законния срок собственикът има право да поиска връщане, след като заплати разходите, във връзка с принудителното преместване и съхраняване на площадката.  При постъпване на сигнал за наличие на изтекло от употреба моторно превозно средство върху имот - общинска собственост, комисията разглежда сигнала в срок до един месец от датата на постъпването му.

Промените в Наредбата се налагат във връзка с Постановление № 420 на Министерски съвет от 31.12.2020 г. 

Източник: Община Севлиево 

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.