ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ Е ВЪРНАТО РЕШЕНИЕТО ПЛОЩАД В ЛОВЕЧ ДА НОСИ ИМЕТО НА ПОП КРЪСТЮ

plo6tad 1На 14 октомври 2021 г. е върнато решение № 480 от 30 септември 2021 г. на Общински съвет Ловеч относно именуването на площада пред Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“  с името „Свещеноиконом Кръстю Никифоров“.

Документът е подписан от заместник-кмета Даниел Колев, за кмет на Община Ловеч, съгласно заповед на кмета Корнелия Маринова от 07.10.2021 г.

От преписката по издаване на решение № 480 е видно, че не е спазена процедурата, разписана  в раздел II „Общи административни актове“, чл. 66-69 и чл. 71 от АПК. Решението се връща за ново обсъждане при съобразяване с новите мотиви.

С писмо от 26.07.2021 г. кметът на Община Ловеч информира Общински съвет Ловеч,  че през юни т.г. в Ловеч е проведена Национална научна конференция „Градът Ловеч като център на БРЦК, столица на Васил Левски и роден град на поборника Тодор Кирков". Представени са новооткрити материали, които ще бъдат отпечатани  в том 17 на поредицата „Българско Възраждане. Идеи, личности, събитие“, годишник на Общобългарския комитет „Васил Левски“.

При приемането на процесното решение №480 на ОбС не са обсъдени фактите и обстоятелствата от значение за случая, изложени в писмото на кмета на Община Ловеч, с което са нарушени разпоредбите на чл. 71 от АПК. В преписката не се намират и данни за откриване на производството по издаване на общия административен акт посредством оповестяване публично чрез медии, чрез изпращане на проекта до организации на заинтересовани лица или друг начин, както и данни за реда и формата на участие на заинтересованите лица в производството и срока за участие за участие на заинтересованите лица в процеса по издаване на общия административен акт, с което са нарушени разпоредбите на чл. 66, чл.67, чл.68 и чл.69 от АПК.

Върнатият за ново разглеждане акт не влиза в сила и следва да се разгледа от ОбС в 14-дневен срок от получаването му.

Източник: Община Ловеч

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.