34 АКТА ЗА НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ ОТ УЧИЛИЩЕ НАЛОЖИ КМЕТЪТ НА ГАБРОВО

nakazatelno postanovlenie34 акта на родители за неизвинени отсъствия от училище на децата им, през учебната 2020/2021 година, наложи кметът на Габрово. Санкциите са за допуснати без уважителни причини от 30 до 100 отсъствия.

Според Закона за предучилищното и училищното образование родителите са длъжни да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно детската градина или училището в случаите на отсъствие.

Освен това родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, в детска градина или училище, или не осигурят присъствието им в тях, се наказват съобразно административнонаказателните разпоредби на ЗПУО.

Събраните средства от глоби постъпват в приход по бюджета на съответната община и се разходват само за дейности, свързани с подпомагане на равния достъп, както и за развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Източник: Община Габрово

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.