КОНКУРС ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КНИГОИЗДАВАНЕТО И КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА

obshtina Elena 1

В изпълнение на Правилата за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена, приети с Решение № 40/30.04.2014 г. на Общински съвет – Елена, Община Елена и постоянната комисия по хуманитарни дейности към Общински съвет – Елена обявяват настоящия конкурс при следните условия:

• Община Елена подпомага на конкурсен принцип проекти и инициативи в областта на книгоиздаването и книгоразпространението.
• Финансира се издаването на творби, свързани с историята и развитието на Елена.
• Приемат се и проектни предложения за реализация на възстановки, спектакли, концерти, филми, рекламни материали и други инициативи, представящи уникалността на град Елена като културно средище.
• Право да кандидатстват за финансова подкрепа имат физически лица и организации. Лица и организации, които виновно не са изпълнили задълженията си по предходни договори с Община Елена, имат просрочени задължения, произтичащи от неплатени данъци, наеми, консумативи и други, не се допускат до разпределение на одобрените средства.
• Кандидатите подават проектното си предложение до 15.07.2021 г. включително до Постоянната комисия по хуманитарни дейности към Общински съвет – Елена.
• Резултатите от провеждане на конкурса се обявяват не по-късно от 30.07.2021 г. на сайта на община Елена, вестник „Еленска трибуна и други средства за масово осведомяване.

За повече информация: https://elena.acstre.com/currentNews-4032-newitem.html

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.