ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПКИП 2021-2027 СЕ ПРОВЕДЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

4 ПКИПНа 24 септември 2021 г. Министерство на икономиката проведе дистанционно обществено обсъждане чрез платформата ZOOM на проекта на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 (ПКИП).

Беше представен вариант на ПКИП, който е одобрен от Тематичната работна група за разработване на програмата, като в него са отразени коментарите от службите на Европейската комисия, получени в рамките на неформални консултации. 

ПКИП е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. Основна целева група на програмата са предприятията с фокус върху малките и средните предприятия.

Последният вариант на ПКИП предвижда 50 млн. евро за подкрепа на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите. Очаква се процедурата за подобряване на техния производствен капацитет да бъде обявена през м. февруари 2022 г. В нея ясно ще бъдат разписани условията, на които трябва да отговаря една фирма, за да се приеме за семейна. Засега се знае, че ще бъде взета под внимание дефиницията, приета от експертна група към Европейската комисия (обвързана е с притежаване на дялове, даващи право на вземане на решения; участие в управлението; % акции, даващи право на глас).

© 2020. All Rights Reserved.