ДУМАТА „ЗАНАЯТЧИЙСТВО”СЕ ПОЯВИ В НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МСП

IMG 1382В проекта на Национална стратегия за малките и средни предприятия (МСП) за следващия програмен период (2021 – 2027 г.) за първи път е разписана мярка, насочена конкретно към занаятчиите.

„Подкрепа за занаятчийството, предприемачеството в селските райони и творческите индустрии, вкл. на регионално ниво” е включена в документа след като е идентифицирана  необходимост от специфична целева подкрепа за занаятчийството.

Проектът на Национална стратегия за малките и средните предприятия за  г. е публикуван в портала за обществени консултации на Министерски съвет: http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5807&fbclid=IwAR1S-IzLIhnqiZdpR5UovXjZmb6jBkAoWwGNO1dMGI63JUREc0m6kNbNOpw

Срокът за изпращане на писмени становища, коментари и предложения е 20.2.2021 г.

МСП са основни участници в българската икономика със значителен принос за общото икономическо и социално развитие в страната. През 2018 г. делът на заетите лица в българските МСП е 75,7% (докато този дял средно за ЕС е 66,6%). МСП в България изостават в много от ключовите показатели, измерващи условията за развитие на бизнес. Областите, които най-много се нуждаят от интервенции са свързани с умения и иновации, както и насърчаване на предприемачеството.

© 2020. All Rights Reserved.