РЪКОВОДСТВО С ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО КОД ЗАНАЯТИ: ЧАСТ ТРЕТА

3

Въвеждането на иновации в сектора на занаятите е от съществено значение за нарастване на неговия потенциал. В настоящото ръководство са споделени добри практики по темата „Как да се въведат иновации в сектора на занаятите“ в 4 ключови области: междусекторно сътрудничество и обучение, цифрови технологии, бизнес умения и наставничество, финансиране и осведоменост. Голяма част от тези успешни модели на занаятчийски МСП, организации и заинтересовани страни от Ирландия, Унгария, България, Финландия, Италия и Испания бяха представени по време на третия хибриден междурегионален тематичен семинар по проект КОД ЗАНАЯТИ, проведен на 10 и 11 май 2021 г.

 

РЪКОВОДСТВО С ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО КОД ЗАНАЯТИ: ЧАСТ ТРЕТА

© 2020. All Rights Reserved.