КОД ЗАНАЯТИ

КРЕАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА НАСОЧВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОТО РАЗВИТИЕ

НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Image
ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

август 2019 – юли 2023

НАКРАТКО ЗА ПРОЕКТА

Секторът на занаятите в Европа е великолепна комбинация от традиции, наследство, култура, умения и дизайн. В занаятите като в огледало се отразява и многообразието на европейската културна идентичност. 

КОД ЗАНАЯТИ има за цел да развие потенциала и конкурентоспособността на микро, малките и средни предприятия от сектора на художествените занаяти и чрез въвеждане на иновации да намали риска от изчезване на много традиционни занаяти и производства.

КОД ЗАНАЯТИ насърчава обмяната на добри практики и търси полезни решения на четири ключови въпроса:

  1. Как да подобрим маркетинговите и технологичните иновации?
  2. Как да получим достъп до нови пазари и клиенти?
  3. Как да обновим занаятчийския сектор чрез въздействие с иновативни подходи и инструменти?
  4. Как да подкрепим занаятчийския сектор чрез достъп до финанси?

Проектът е одобрен за финансиране от програма „Интеррег Европа” (четвърта покана).

БРОШУРА ЗА ПРОЕКТА

Image
ПАРТНЬОРИ

Консорциумът на проекта е съставен от общини, университети, неправителствени организации и управляващи органи на регионални и национални оперативни програми от Италия, България, Унгария, Белгия, Ирландия, Финландия и Испания.

MUNICIPALITY OF FLORENCE (IT) – водещ партньор

DESIGN AND CRAFTS COUNCIL OF IRELAND (IE)

VAASA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (FI)

ARTESIS PLANTIJN UNIVERSITY COLLEGE ANTWERP (BE) – консултиращ партньор

EOI FOUNDATION (ES)

BUDAPEST FOUNDATION FOR ENTERPRISE PROMOTION (HU)

РСО „ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА”

REGIONAL COUNCIL OF OSTROBOTHNIA (FI)

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ГД „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

В България КОД ЗАНАЯТИ се реализира от РСО „Централна Стара планина” и Министерство на икономиката чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството й на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОЛИТИКИ

Наученото от партньорите по време на междурегионалните тематични семинари, учебните посещения, срещите за установяване на контакти, партньорските проверки, срещите на заинтересованите страни и участието в платформата за усъвършенстване на политики ще бъде приложено за подобряване на 6 оперативни програми:

ERDF ROP 2014/2020 Tuscany Region - Priority Axis 3 "Promote the competitiveness of SMEs“ (IT)

ERDF \ ROP 2014/2020 Southern & Eastern Regional Operational Programme \ TO3 – SMEs competitiveness (IE)

Sustainable growth and jobs Structural Funds Programme of Finland (CCI number: 2014 116M2OP001) (FI)

Plurirregional Operational Programme of Spain 2014-2020-OT3 (ES)

Competitive Central Hungary Operational Programme (CCHOP,ERDF/ESF) (HU)

ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 (БГ)

© 2020. All Rights Reserved.