Image

ЗДРАВИ ОБЩИНСКИ ПОЧВИ (HuMUS)

ЗДРАВИ ОБЩИНСКИ ПОЧВИ (HuMUS)

Мисията на Европейския съюз „Сделка за почвите в Европа” („Мисия за почвите”) има за цел да доведе до преход към здрави почви чрез тяхното устойчиво управление. Това изисква познания и осведоменост за значението и стойността на здравето на почвите, за предизвикателствата и движещите сили.

Проект HuMUS ангажира и активизира общините и регионите в цяла Европа да опазват и възстановяват здравето на почвите. Той има за цел да улесни разгръщането на Мисията за почвите чрез: (1) създаване и експериментиране на пространства за социален диалог по въпросите за здравето на почвите сред публични и частни участници в Европа; (2) насърчаване на споделеното разбиране и обучения за съвместна оценка на предизвикателствата, свързани с почвите (включително биофизични и социално-икономически измерения); и (3) засилен обмен на знания между общините и регионите в ЕС, включително относно необходимите трансформации на настоящите S4 (стратегии за устойчива интелигентна специализация) и използването на наличните средства на ЕС в подкрепа на промяната.

HuMUS ще подкрепи публични органи на местно/регионално ниво, сдружения на стопани на земя (напр. сдружения на земеделски производители), организации на гражданското общество и научноизследователски институции в цяла Европа за установяване на конструктивен диалог относно здравето на почвите чрез обявяване на отворена покана, целяща да осигури финансиране на поне 20 пилотни проекта.

HuMUS ще насърчава най-вече социалните иновации и прилагането на трансдисциплинарен подход за съвместно създаване. На всяка партньорска територия регионалните и местните власти ще бъдат тясно свързани още от ранен етап, за да се развият ефективни процеси на участие и да се стимулира широк диалог за здравето на почвите. Регионалните и общинските заинтересовани страни ще бъдат овластени да обмислят, обсъждат и предлагат заедно подходящи и реалистични решения чрез сключване на споразумения за териториално управление на местно или регионално ниво с подходящи участници в избраните общности (напр. академични среди, земеделски производители, ползватели на земя, потребители, асоциации, местни и регионални политици). За тази цел се планира използването на методологията на биорайоните, при която местни модели на производство и потребление се планират по координиран начин от всички участници във веригата на доставки.

HuMUS ще даде своя принос и за съгласуване на местните нужди с вече наличните методи, инструменти и подходи за социална ангажираност и валоризация на знанията, като се възползва от най-новите разработки и констатации на други европейски проекти и мрежи.

Създаването на постоянни пространства за диалог със заинтересованите страни от Quadruple Helix („четворната спирала”), включително маргинализирани и/или уязвими слоеве от населението, по въпроси свързани със здравето на почвите и управлението на земите, ще помогне да се създаде не само общо разбиране на съществуващите предизвикателства, но и ще помогне за съвместното създаване на нови местни политики за опазване и възстановяване на почвите. За тази цел ще бъде разработена програма за обучение на „стопани на почвата”, която да предостави знания и помощни инструменти на лица, заемащи публични длъжности на регионално и/или общинско ниво и на други заинтересовани страни, желаещи да действат като фасилитатори на диалозите. Това ще подпомогне включването на заинтересованите страни и гражданите в процесите на вземане на решения чрез проучвания на конкретни случаи, образователни дейности и дейности за изграждане на капацитет, както и обмен на най-добри практики на регионално и местно равнище.

Консорциумът на проект HuMUS се състои от европейски университети и изследователски центрове с опит в подходите на участието и асоциации с множество заинтересовани страни и голям обхват на национално, регионално и общинско ниво на управление. Единственият партньор от България е РСО „Централна Стара планина”.

© 2020. All Rights Reserved.