Проект DESIGNSCAPES

DESIGNSCAPESИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ДИЗАЙНБАЗИРАНИ ИНОВАЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА

Image
ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 1 юни 2017 г. - 31 май 2021 г. 

БЮДЖЕТ

3 974 936 евро

НАКРАТКО ЗА ПРОЕКТА:

DESIGNSCAPES е единственият европейски проект, получил финансиране от Европейската комисия в размер на почти четири милиона евро чрез програма Хоризонт 2020 (CO-CREATION-02-2016– потребителски ориентиранаиновация: създаване на стойност чрез дизайн-базирана иновация).

Проектният консорциум, координиран от АНЧИ Тоскана, обединява общо 12 партньора от 10 европейски държави - сдружения на общини, университетски департаменти по архитектура и дизайн, бизнес училища, центрове за предоставяне на услуги и организации на гражданското общество. Единственият партньор от България е Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина”.

Проектът има специфичен мандат да разпредели 1,5 милиона евро от своя бюджет в полза на около 50 инициативи на местно ниво в държавите-членки и асоциираните страни, за да демонстрира потенциала на дизайн-базираните иновации – процес, в който потребителят заема централно място и иновациите са по-успешни, защото бизнесът и организациите от публичния сектор създават съвместно с клиентите продукти, услуги, системи и бизнес модели.

Средствата ще бъдат разпределени чрез открита покана за представяне на предложения в три отделни кръга (веднъж годишно от 2018 до 2020 г.), като фокусът ще бъде поставен върху проекти в процес на концептуално развитие, за да се подпомогне реализацията им чрез финансови ресурси и подходящи съпътстващи действия.

Проектите могат да бъдат представени от публичния и частния сектор, от организации с правен статут, физически лица и сдружения с нестопанска цел.По този начин се очаква да се демонстрира обществената полза и потенциала на иновациите като инструмент за растеж и стратегическо усъвършенстване на европейските публични и частни организации.

РЕЗУЛТАТИТЕ от финансираните проекти ще позволят:

а) да събере данни и критерии за въздействието на свързаните с дизайна политики и програми върху потребителите и бизнеса;

б) да разработи методология с възможности за повторяемост, за да стане дизайнът неразделна част от създаването на стойност и самостоятелен елемент от иновационните процеси;

в) да разработи методология за начина, по който участниците от различните сектори могат по-добре да се свържат с дизайн-базираните иновации, за да се повиши ефективността и конкурентоспособността в съответните сектори;

г) да се разработи обща методология за оценка на въздействието и съответните показатели, които да се прилагат в различните сектори и на различни нива: организационно, регионално, национално и европейско ниво.

Проект DESIGNSCAPES притежава 5 аспекта:
  • насочен е към дизайн-базираните иновации в градска среда;
  • създава директна връзка между експериментирането и „икономиката на градовете" (Джейн Джейкъбс, 1969)
  • използва оценка, основана на иновативната комбинация от четири методологии, които до сега не са  използвани заедно (Изследване на участието, Теория на промяната,  Поведенческа допълняемост и Анализ на повторението);
  • специално адаптиране на програма SBIR (САЩ и Нидерландия), която съчетава както дейности за финансова, така и за техническа помощ (използвани също и от инструмента на H2020 за МСП, фази 1 и 3) и
  • дейности за изграждане на капацитет в полза на професионалистите, участващи в експериментите (както от публичния, така и от частния сектор).
КОНСОРЦИУМ

АНЧИ, Тоскана (Италия), координатор

Институт  по Човешки ресурси Тависок (Великобритания)

Университет по технологии Делфт, Департамент по Индустриален дизайн (Нидерландия)

Унивеситет Олборг, Департамент по Архитектура, дизайн и медийни технологии (Дания)

Политехника Милано, Департамент по Архитектура и Урбанистични науки (Италия)

РСО „Централна Стара планина”, Габрово, България

Университетът на Валенсия – Отдел Културни и туристически икономически (Испания)

Уърлдкрунч (Франция)

Асоциация на общините Вале до Аве  (Португалия)

Бизнес училище Съри, Унивесритет Съри (Великобритания)

Мрежа от европейски градове за устойчиво развитие (Гърция)

BWCON GmbH (Германия)

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.