Проект „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите” (Regio-crafts)

Програма ИНТЕРРЕГ ІVС (4-та, последна покана)

Партньорипо проект Regio-craftsса публични власти и неправителствени организации:

1. Планов регион Земгале (Латвия) – водещ патньор

2. РСО „Централна Стара планнина” (България)

3. Фондация „Градове на културата 2018” (Холандия)

4. Фондация „Наследството на Андалусия” (Испания)

5. гр. Кашкайс (Португалия)

6. Община Пагео (Гърция)

Период на изпълнение: януари 2012 г. – декември 2014 г.

Защо РСО „Централна Стара планина” се включи в консорциум Regio-crafts?

Факт е, че много европейски региони имат дълготрайни традиции в развитието на занаятите. Те допринасят не само за уникалността на регионите и тяхната атрактивност за туристите и местното население, но и за регионалната икономика. Занаятите са източник на работни места, доходи, социална и икономическа стабилност. Секторът е от особена важност за съхранението на местната култура и културно-историческото наследство. Занаятите са част от креативните индустрии, които осигуряват значителен потенциал на растежа в бъдеще. Като цяло обаче днес секторът е изправен пред няколко важни проблема:

  • Свирепа глобална конкуренция на по-евтини продукти
  • Изчезване на старите умения и традиции
  • Трудности при намиране на пазарни ниши
  • Загуба на интерес от страна на купувачите към традиционните продукти на занаятчийските производители
  • Липса на финансови ресурси и икономически капацитет (повечето занаятчии сами са си работодатели или извършваната дейност е тяхно хоби).

Проект Regio-crafts взема под внимание тези предизвикателства и си поставя за цел укрепване на занаятчийството в Европейския съюз и превръщането му в значим икономически сектор за участващите в проекта региони. Чрез обмен и трансфер на добри практики, проучвания на терен, разработване на регионални планове за действие, семинари и конференции на местно и европейско ниво, партньорите ще насърчават развитието и ревитализацията на занаятчийския сектор в целия ЕС.

Основни дейности и резултати:

  • Разработване и реализиране на комуникационен план
  • 1 европейска конференция за представяне на постигнатите резултати и 6 регионални събития за разпространение на информация
  • уебсайт на проекта, 36 прессъобщения, 5 бюлетина, 1 брошура на проекта, 1 пресконференция, публикуван доклад с добри практики, представяне на проекта на 2 събития, посветени на Европейското териториално сътрудничество
  • 6 работни посещения за обмен на добри практики, 2 теренни проучвания, доклад с 12 идентифицирани добри практики и препоръки към политиците на регионално, национално и европейско ниво, 6 подробни плана за реализация на политики, 12 консултации на занаятчии и заинтересовани лица, 6 инструмента за регионална политика, включени в плановете за реализация на политики за развитие на сектор занаяти.

На 4 април 2012 г. беше подписано партньорското споразумение на РСО „Централна Стара планина” с водещия партньор Планов регион Земгале (Латвия).

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.