Проект „Инициатива за иновации в социалната икономика”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG051PO001-7.0.01 „Без граници – Компонент 1”

Кандидат: Сдружение „Знание” Ловеч (СНЦ, образователни и обучителни дейности, социална политика и гражданско общество)

Партньори:

InstitutoRegionaleperL’EducazioneeStudiCooperativi – IrecoopVeneto– Италия (НПО, образование, обучение, консултации)

РСО „Централна Стара планина”

Период на изпълнение: май 2012 г. – август 2013 г.

Финансовата схема дава възможност на организации и институции да ползват опита на инициативата EQUAL (подпомага иновационни транснационални проекти, насочени към преодоляване на дискриминацията и неравностойното положение на пазара на труда), финансирана от ЕСФ. В рамките на нашия партньорски проект, италианските експерти ще запознаят българските си колеги с методологията на реализация на проект „Нови възможности за социалните предприятия”, финансиран от EQUALII. Проектът въвежда иновативен и доказал ефективността си модел за сътрудничество и подпомагане на социалните предприятия в Италия чрез комбиниране на социалните цели с икономическите принципи на работа и насърчаване на междусекторното сътрудничество. Опитът ще бъде интересен за българските социални предприятия, фирми и местни власти.

Дейности:

  1. Експертен анализ на моделите и практиките, прилагани в България от НПО, бизнеса и публичния сектор в областта на социалната икономика
  2. Разработване на практическо ръководство с описание на методологията за създаване на Агенция за устойчивост на социалните предприятия (на бълг. и английски език)
  3. Работно посещение в Италия (индивидуални планове за обучение, обучение на място, наставничество) с цел създаване на предпоставки за пренасяне на опита в България
  4. Разработване на наръчник „Нови възможности за социалните предприятия. Италианският опит в българска среда” с конкретни практически съвети за адаптиране на модела в България
  5. Обучение на представители на НПО, бизнес и местна власт с цел повишаване на знанията и практическите им умения за сътрудничество и повишаване на възможностите за социално предприемачество в България
  6. Организиране и провеждане на Конференция на бъдещето за споделяне на опита, резултатите, изводите и препоръките от проекта с по-широк кръг представители на целевата група
  7. Разработване на комуникационен план, листовка на проекта, брошура „Социално предприемачество” и CD. На сайтовете на партньорите и чрез групите в социалните мрежи също ще се разпространява информация за проекта и ще се публикуват разработените материали.

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.