ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“ ПОЕ СМЕТОСЪБИРАНЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА

OPОт началото на месец март т.г. вече услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Елена се извършват от общинското предприятие „Благоустрояване“.

Община Елена като представител на изпълнителната власт е длъжна да предоставя определени услуги, които са в интерес на местната общност и създават нормална жизнена среда. Това може да се постигне със собствени средства и ресурс чрез създаването на Общинско предприятие по реда на Закон за общинската собственост. Изхождайки от факта, че през последните години се отбелязва недостиг на работна ръка и все по-трудно се намират изпълнители за извършването на малки по обем и стойност строителни работи и механизирани услуги, общинското предприятие има редица предимства пред останалите съществуващи алтернативи за работа и по конкретно: общинското предприятие за разлика от търговското дружество няма за цел реализация на печалба. Това следва от целите и естеството на дейностите, за осъществяването на които се създава предприятието и ще доведе до намаляване стойността на предлаганите услуги; общинското предприятие е част от общинската структура, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, позволява оптимално планиране на необходимите ресурси, включително и инвестиционни за изпълнение на дейността, непрекъснат оперативен контрол върху разходите, количеството и качеството на изпълнение; дейността на предприятието се определя от решенията на Общинския съвет и кмета. Това позволява гъвкавост, отговаряща на потребностите на населението; като част от структурата на общината ще се упражнява по ефективен контрол за законосъобразност и целесъобразност при разходването на средства и извършване на услуги.

Същевременно разходите за обезпечаване на дейността по сметосъбиране драстично са се завишили и са непосилни за общинския бюджет. Такса битови отпадъци при 100% събираемост не е достатъчна да покрие задълженията спрямо изпълнителя по действащия до сега договор за сметосъбиране и сметоизвозване. Поради тази причина с Решение на Общинския съвет Елена са предприети постъпки към закупуване на сметосъбираща техника за нуждите на Общинско предприятие „Благоустрояване“. След успешно провеждане на обществени поръчки, специализираните автомобили вече извършват услугите, а на последната сесия на Общинския съвет с решение в основния предмет на дейност на общинското предприятие бяха допълнени услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Елена.

Завишена е и числеността на предприятието с оглед увеличаване на дейностите, които ще изпълнява. Управлява се от директор, назначен е счетоводител, изпълняващ функциите и на човешки ресурси. Численият състав в дейност благоустрояване са трима шофьори на товарен автомобил и четирима работници поддръжка, в дейността по сметосъбиране и сметоизвозване – ръководител техническа поддръжка, двама шофьори, петима сметосъбирачи и седем метачи.

Източник: Община Елена

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.