ГРИЖАТА ЗА ПОЧВАТА – АКЦЕНТ В РАБОТАТА НА ФОКУС ГРУПА ПО ПРОЕКТ HUMUS

DSC08752Представители на различни институции, работещи в сферата на опазване на околната среда, участваха във фокус група по проект HuMUS, чиято основа цел беше да  се съберат данни за най-полезните практики за подобряване здравето на почвите в земеделски, горски и урбанизирани територии. Внимание беше отделено и на действащите нормативни изисквания, както и възможностите, които дават съществуващите политики на общинско, регионално и национално ниво.

Във фокус групата участваха представители от РСО „Централна Стара планина”, РИОСВ Велико Търново, „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП, ОИЦ – Габрово, Областна дирекция "Земеделие" – Ловеч, Общинска служба "Земеделие" – Ловеч, Общинска служба "Земеделие" – Габрово и експерти от Общините Габрово и Тетевен.

Сред идентифицираните добри практики бяха разполагането на плетове, които предпазват от разрастване на ерозията; позиционирането в горски терени на специални съдове с пясък, над които да се извършва смяната на масла на техниката за дърводобив, както и използването на био масла и био гориво. Особено внимание беше отделено на добрите примери за използване на компост за наторяване, който за разлика от оборския тор не би могъл да предизвика повишаване на киселинността на почвата.

Мая Радева, директор на РИОСВ – Велико  Търново, подчерта важността на информационните кампании и значението на домашното компостиране, като възможност за пряко въздействие срещу обедняването на почвите. Тя допълни, че популяризирането на добрите практики и насърчаване на тяхното прилагане е от голямо значение за устойчивото и ефективно съхраняване на природните ценности, от които ключова роля има почвата.

Дискутирани бяха и възможностите пред големите земеделски стопани да използват алтернативни решения за поддържане на почвеното плодородие, така че да ограничат внасянето на изкуствени торове в почвата. Едно такова решение е есенното засаждане на растения с голяма коренова система или такива, които образуват големи грудки, така че при пролетната оран тези растения да се превърнат в естествен стимулант на почвата.

По време на събитието бяха представени и целите на Мисията за почвата на ЕС, както и възможността за финансиране на малки проекти по Поканата на проект HuMUS. Мариела Петрова, изпълнителен директор на РСО „Централна Стара планина” разясни, че по Програмата ще бъдат подкрепени 20 пилотни инициативи, като общият размер на програмата е 600 000 евро. Поканата за представяне на предложения изтича на 29.02.2024 г. в 17:00 CET (брюкселско време). Повече информация: https://humus-project.eu/open-call/.

Във финала на срещата участниците се обединиха в мнението, че гражданите, бизнеса и институциите трябва да бъдат повече добри стопани към земята и да търсят добрите начини, по които да направят грижата към околната среда ефективна. А това би могло да се случи дори с по-малки действия, като домашно компостиране, разделно събиране на отпадъци, поддържане на домашна зеленчукова градина, събиране на дъждовна вода, пестене на енергия и ресурси.

Проект HuMUS („Здрави общински почви“) е част от мисията за почвите на програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа”, а РСО „Централна Стара планина” е единственият български участник в консорциума, ангажиран с неговото изпълнение. Мисия за почвите има за цел да доведе до преход към здрави почви чрез тяхното устойчиво управление, а основната цел на HuMUS е да улесни нейното разгръщане на местно и регионално ниво.

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.