ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРОДЪЛЖАВА ДА ТЪРСИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРИДОБИЕ СГРАДИТЕ НА БИВШАТА ЖП ГАРА

1Повече от година измина от получения отказ държавата да прехвърли на Община Елена собствеността върху сградите на недействащата ЖП гара. Липсата на редовно правителство през последните месеци попречи, но не отказа общинското ръководство и общинския съвет от намеренията им общината да стане собственик на неизползваните недвижими имоти. Съгласно Закона за държавната собственост, когато нуждата на държавата от даден имот отпадне или той не се използва по предназначение, той може да стане общински, като за целта трябва да се премине през сложна процедура с участието на много административни органи.

Историята: С Постановление № 324 от 23 декември 2003 г. на Министерски съвет експлоатацията на железопътната линия Горна Оряховица – Елена е преустановена и ЖП гара Елена е закрита. От 2004 г. и към момента имотите са частна държавна собственост и се управляват от ДП „НКЖИ“.

През месец май 2019 г. по инициатива на общинската администрация, комисия извършва оглед на чакалнята към жп гарата и долепената към нея административна сграда. Сградата е освидетелствана като негодна за експлоатация, опасна и подлежаща на ремонт. С Решение № 77 / 27.06.2019 г. Общински съвет Елена дава предварително съгласие кметът на общината да инициира процедура по безвъзмездно придобиване на собствеността върху земята и сградите.

До генералния директор на ДП „НКЖИ“ юли месец същата година е изразено желание от страна на общината за безвъзмездно придобиване на имотите заедно с построените в тях сгради. В отговор в общинска администрация постъпва положително становище по процедурата от Генералния директор на ДП „НКЖИ“.

Като обосновка за искането Общината посочва своите намерения сградите да бъдат използвани за нуждите на посетителски информационен център, към който да се изгради буферен паркинг за ползване от гостите на града, като по този начин се намали трафикът и се реши отчасти проблемът с недостига на паркоместа в централната градска част.

Институциите - ДП „НКЖИ“ и Министерството на транспорта дават положително становище за прехвърлянето на собствеността в полза на Община Елена. Министърът на транспорта по онова време, г-н Росен Желязков, препраща преписката за решаване от компетентното Министерство на регионалното развитие и благоустройството. За целта кметът на общината изпраща допълнителна обосновка до областния управител г-жа Людмила Илиева.

След като всички стъпки са изпълнени и процедурата по придобиване е почти във финалната си фаза, на 9 март 2022 г. в областната управа постъпва отрицателно становище от Министерството на транспорта, с което министър Николай Събев отказва искането на Община Елена за придобиване на имотите с мотива, че железопътният транспорт става приоритетен за държавата и се обмисля създаването на бъдещ проект за възстановяване на жп линията Горна Оряховица - Елена. Действително, подобна идея е обсъждана и преди това на местно ниво, като основен радетел за нея е тогавашният заместник-министър на транспорта, а днес кандидат за народен представител г-н Илия Илиев. По време на тези обсъждания общината подкрепя принципно идеята, но я намира за трудна, практически невъзможна за реализация предвид обективните обстоятелства - железният път не е поддържан от години, съоръженията са компрометирани, релсите на места липсват.

По този начин преписката е прекратена и имотите на бившата ЖП гара са оставени безстопанствени. Единственото, което е направено, е ограждане на основната сграда, но тя продължава да представлява грозна гледка. Покривът на основната сграда е напълно разрушен, в нея са поникнали дървета, прозорците са изпочупени, а вратите са разбити.

За прекратяването на преписката бе уведомена Постоянната комисия по общинска собственост при Общински съвет Елена. Общинските съветници насърчиха кмета на общината да продължи усилията за придобиване на имотите на бившата ЖП гара. Остава надеждата за сформиране на редовно правителство след поредните парламентарни избори, за да има възможност за конструктивен и ползотворен диалог и намиране на решение в интерес на гражданите и бизнеса на Елена.

Източник: Община Елена   

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.