ПИЛОТЕН ПРОЕКТ В ГАБРОВО РАЗШИРЯВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

First eventНа 16 декември се състоя първото информационно събитие по проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“, реализиран от Община Габрово чрез финансовата подкрепа на оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. Предвидените в проекта средства в размер на 390 936 лв. се отпускат под формата на безвъзмездна финансова помощ. Чрез тях ще бъдат реализирани дейности за повишаване качеството на разделно събраните рециклируеми и биоразградими отпадъци, насърчаване на домашното компостиране и намаляване депонирането на отпадъци.

От представената презентация в онлайн срещата стана ясно, че изпълнението на дейностите по проекта вече е стартирало и са сключени първите договори с  изпълнители. Чрез тях ще бъде осигурено изграждането на атрактивни соларни съоръжения до новите площадки с подмени контейнери, доставката на сървър и допълнително оборудване за обработка и трансфер на данни, както и една част от предвидените в проекта дейности по информация и комуникация.

Демонстрационният проект включва широк спектър от дейности, чрез които да се приложат успешни модели и добри практики при рециклирането и разделното събиране на отпадъци. Предстои да се изградят две площадки за подземно сметосъбиране в централна градска част, осигуряващи индивидуален достъп и снабдени със система от датчици за предаване на данни. Събираните разделно отпадъци ще бъдат измервани чрез специализирана машина за претегляне, а получените данни ще бъдат обобщени и анализирани. Ще бъдат изградени и четири площадки за споделено компостиране – в детска градина, училище, жилищен квартал и почивна база.

Чрез проекта за първи път в Габрово ще бъде реализирана депозитна вендинг система за приемане на пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета. В замяна на предадените суровини потребителите ще получават различни материали за многократна употреба.

Широка публична кампания с атрактивни, образователни и информационни събития ще съпътства дейностите по проекта с цел да се представят предимствата на избраните подходи за управление на отпадъците и да се постигне обществено отговорен модел на отношение към превенцията над образуването на отпадъци.

По информация на Община Габрово

© 2020. All Rights Reserved.