ГОТОВА Е ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ТРОЯН

plan za mladejta2Община Троян разработи Програма за развитие на младежта за 2020 г. Отчитайки специфичните особености и проблеми на местните младежи, общинската администрация акцентира върху подобряване на комуникацията между младежките организации и органите на местната власт, оптимизиране на резултатите от младежките дейности на местно равнище и подобряване на механизмите за включване на младите хора в процеса на взимане на решения. Тази година в подготовка на програмата участваха и представители на Общинския младежки съвет.

Основните приоритетите на програмата са 9: насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора; подобряване на достъпа до информация и качествени услуги; насърчаване на здравословен начин а живот; превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение; развитие на младежко доброволчество; повишаване гражданската активност на младите хора; развитие на младите хора в малките населени места и селските райони; развитие на междукултурния и международния диалог; повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

Общината планира да реализира места за съвместен работен процес (co-working spaces) и места за хора работещи на свободна практика (freelancering) на първия етаж на Информационно – културния център. Предвиждат се срещи – разговори с мотивиращи личности, представяне на книги и прожектиране на филми, провеждане на спортни събития и други.

Програмата ще бъде публикувана на официалната страница на администрацията след одобряване от Общински съвет-Троян.

По информация от Община Троян

© 2020. All Rights Reserved.