ОТКРИХА СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ В СЕВЛИЕВО

3970 3483На 5 декември кметовете на общините Севлиево, Дряново и Сухиндол официално откриха системата за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъци в община Севлиево.

„Това е последната стъпка, за да имаме цялостна система за управление на отпадъците, след Регионалното депо и след площадката за сепариране на отпадъци. Надявам се, че всички наши съграждани ще имат съзнанието и ще спазват правилата по отделното събиране на отпадъците“, сподели кметът д-р Иван Иванов. Базата я има, от нас зависи как ще я експлоатираме, коментира още кметът на Севлиево.

Проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“ е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. По проекта са изградени две съоръжения за компостиране в общините Дряново и Севлиево, както и 3 площадки за компостиране на място.

Съоръжението в Севлиево представлява технология за компостиране на редове на открито с принудителна аерация и е с капацитет 3000 т. годишно третирани биоразградими отпадъци. Системата за разделно събиране за община Севлиево обхваща град Севлиево и 10 по-малки населени места с население над 500 души. Инсталацията в община Дряново е с капацитет от 900 т. годишно третирани биоразградими отпадъци и представлява технология за компостиране на редове на открито. С нея ще се осигури разделното събиране на био-отпадъци от град Дряново и още едно населено място в съседство. Във всяка от общините Севлиево, Сухиндол и Дряново са обособени 3 броя площадки за компостиране на място с големина между 200 и 500 м2 и капацитет между 5 и 10 м3 на година.

За нуждите на инсталацията в община Севлиево е закупени офис - преместваем обект от типа контейнер, трактор с наличен прикачен инвентар на площадката за компостиране, сметоизвозващ автомобил с вместимост 5,5 м3., цистерна с вместимост 8 000 л.

Доставени са 6 бр. контейнери за битови и производствени отпадъци на територията на площадката за компостиране с вместимост 240 l, още 239 бр. контейнери за отпадъци (120 l), 638 бр. контейнери за отпадъци (240 l), 3817 бр. контейнери за отпадъци (25 l), 3000 бр. кухненски контейнери (10 l), 3691 бр. кухненски контейнери с вентилационни отвори (10 l), 225 бр. пътни контейнери (660 l) и 347 932 бр. биоразградими торбички по 10 l. За община Дряново по проекта са закупени сметоизвозващ автомобил, генератор за електрическата енергия, водна помпа, която ще изпомпва отпадъчните води към системата за поливане на машината за обръщане на компоста, сонда за измерване на нивата на въглеродния диоксид, комплект за изпитване качеството на компоста, дигитален уред за измерване на температурата и дигитален приемник, 5 бр.контейнери за битови и производствени отпадъци на територията на площадката за компостиране по 240 l, 107 бр. контейнери за отпадъци (120 l), 116 бр. контейнери за отпадъци (240 l), 1861 бр. контейнери за отпадъци (25 l), 3093 бр. кухненски контейнери с вентилационни отвори (10 l), 40 бр. пътен контейнер с вместимост 660 l, 750 бр. торби за многократна употреба от по 120 l и 160 836 бр. биоразградими торбички (10 l).

Проведена е информационна кампания и обучение на населението, и са раздадени контейнери за битови отпадъци.

Проектът е на стойност 2 230 595,39 лв., от които 1 557 812.45 лв. европейско и 274 908.08 лв. национално съфинансиране.

По информация на Община Севлиево

© 2020. All Rights Reserved.