Кметът на Община Севлиево подписа два договора по ПРСР

IMG 0142Община Севлиево спечели два проекта по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.: „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Александър Стамболийски“ – 18,8 км” и проект „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“.

Проектите са финансирани с безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Първият прoект е на стойност 5 861 161.21 лв., като цялостната рехабилитация и реконструкция на общинския път трябва да се извърши за 36 месеца. Проектът за училището на стойност 599 231.53 лв. също е с продължителност 36 месеца. Одобрената безвъзмездна помощ и за двата проекта е 100%, без съфинансиране от бенефициента.

© 2020. All Rights Reserved.