КМЕТОВЕТЕ НА ТРОЯН И АПРИЛЦИ ПОДПИСАХА ДОГОВОР С МОСВ

1На 20.12.2017 г. между Министерство на околната среда и водите и партниращите общини Троян и Априлци се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0005 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“. Договорът бе подписан в София от министър Нено Димов и кметовете Донка Михайлова и д-р Младен Пелов.

Общата стойност на проекта е 6 200 343,30 лв. Безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България е в размер на 4 595 576,97 лв. Собственият финансов принос на бенефициентите е в размер на 1 604 766,33 лв.

Проектното предложение е насочено към предприемане на мерки за подобряване управлението на битовите отпадъци в съответствие с националния план за управление на отпадъците. Устойчивото управление на битовите отпадъци ще бъде постигнато чрез инвестиции в проектиране и изграждане на:

- компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци с капацитет 2200 т/г., заедно с осигуряване на необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелените отпадъци;

- инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с капацитет 6300 т/г., както и на съпътстващата инфраструктура.

Целта на проектното предложение е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

Срокът за изпълнение на проекта е 26 месеца.

© 2020. All Rights Reserved.