Шест милиона за реконструкция и рехабилитация на пътища в Дряново

2260 3081

На официална церемония в Министерски съвет кметът на Община Дряново инж. Мирослав Семов подписа договор за реконструкция и рехабилитация на общински пътища на стойност близо 6 милиона лева.

Проектът е едни от първите 15 сключени, при това с най-висока стойност спрямо останалите, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Изключително сериозната по мащабите си инвестиция предвижда “Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB3120 от Републикански път III – 609 до общински път GAB3121 и Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB 2117 от Републикански път III – 609 до Граница общ. (Дряново – Трявна)”.

© 2020. All Rights Reserved.