Севлиево с одобрени проекти по Национална кампания „За чиста околна среда 2017“ на тема „Обичам природата и аз участвам“

sv2017Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) публикува протокол с одобрените за финансиране проекти в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда 2017 г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам“.

Община Севлиево участва в конкурса с 6 проектни предложения, разработени от общинска администрация, училища и детски градини, като 4 от проектите са одобрени за финансиране.

В проекта на Община Севлиево „Възстановяване и озеленяване на обществен парк в с.Горна Росица на стойност 10 000 лева е предвидено да се възстанови част от компрометираната паркова ограда, да се почистят, оформят и озеленят тревните площи, да се монтират градински пейки, кошчета за смет и информационна табела. С доброволния труд на жителите от селото ще бъде боядисана парковата ограда и съществуващите люлки. Ще се монтират нови съоръжения за детски игри върху ударопоглъщаща каучукова настилка, а съществуващите съоръжения ще бъдат укрепени и боядисани. Пясъчникът на детската площадка ще се ремонтира, а намиращото се в близост волейболно игрище ще бъде възстановено.

Второто одобрено проектно предложение на Община Севлиево е „Облагородяване на парк „Априлско въстание“ в Севлиево” на стойност 9997,30 лв. В изпълнение на проекта се предвижда закупуване на 5 дървета и засаждането им с доброволен труд. Ще се доставят и монтират 4 градински пейки, 2 кошчета за смет и информационна табела. В парка ще се почистят и оформят тревните площи и алеите, ще бъде обособена детската площадка със съоръжения за игри и кът за фитнес на открито с монтирани съоръжения.

Проектът на ДГ „Мечо Пух“, с.П.Славейков „Екологичен кът - сбъдната мечта“ на стойност 5000 лв. предвижда дейности по изграждане на нова детска площадка със съоръжения, озеленяване и зацветяване на площи в базата на детската градина в с. Батошево.

Четвъртото одобрено проектно предложение е на ПГ„Марин Попов“, гр.Севлиево, на стойност 4954,40 лв. и включва почистване, облагородяване и оформление на дворното пространство на професионалната гимназия.

© 2020. All Rights Reserved.