МИНИСТЪРЪТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ УТВЪРДИ ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕВЕТАШКАТА ПЕЩЕРА

peshteraСъс своя Заповед № РД – 504 от 13.09.2016 г. Министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева утвърди Плана за управление на Деветашката пещера, като преди това той бе съгласуван и от Министерство на културата, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на земеделието. Това е и финалният етап от процедурата по утвърждаване и узаконяване на стратегическия документ съгласно Закона за защитените територии. След като Планът бива утвърден от Министъра на околната среда и водите, той придобива статут на закон.

Това е първият план за управление на пещера в България и един от малкото планове за управление на природна забележителност. Работата по него започва още през 2012 г., като за целта e сформиран интердисциплинарен екип от експерти от „Екологичен център“ ЕООД при СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“, Българска федерация по спелеология, ДНЦ „Централен Балкан“, Национален природонаучен музей, Дружество за защита на хищните птици, Регионален исторически музей – Ловеч, Община Ловеч, както и външни експерти – консултанти.

„Деветашката пещера с прилежащите й територии е едно културно-историческо и природно богатство, което ние имаме късмета да притежаваме на наша територия и Планът за управление е възможно най-добрата стратегия за неговото съхранение и управление за в бъдеще“ – съобщава Владимир Винев, главен експерт в Община Ловеч, участник в екипа по разработването на Плана.

Документът е за период от десет години и предлага проекти за опазване на културното наследство, флората и фауната в пещерата и същевременно разработването й като привлекателна туристическа дестинация от национално и световно значение.

Освен мерките по опазване на Пещерата като природна забележителност и защитена територия, Планът предвижда и построяване на туристическа инфраструктура и дейности по управление на туристопотока в района на пещерата.

Целият план за управление, картния и снимков материал скоро ще бъдат качени на сайта на Община Ловеч за постоянен достъп на всеки, който проявява интерес.

© 2020. All Rights Reserved.