Стартираха проекти за енергийна ефективност в Севлиево

2363 949Изпълнението на два проекта за подобряване на енергийната ефективност стартира в Севлиево. Първият от тях включва образователна инфраструктура, а вторият – сградата на Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението. Предложенията са финансирани от Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г. и ще допринесат за намаляване на разходите за енергия, осигуряване на комфортни условия за работа и обитание, както и за удължаване на жизнения цикъл на включените в тях сгради.

Проект „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево“ предвижда въвеждане на всички задължителни енергоспестяващи мерки за постигане на клас „С“ енергопотребление на девет сгради публична общинска собственост от образователната инфраструктура на територията на град Севлиево – 3 училища и 6 детски градини. Предвидено е изготвянето на инвестиционнипроекти на база препоръчаните задължителни мерки от направените в процеса на подготовка енергийно и техническо обследване, строително-монтажни работи, осъществяване на авторски и строителен надзор, както и задължителните дейности по информация и публичност. Реализацията на проектното предложение ще допринесе за подобряване на образователната и работна среда на 2 637деца и ученици и 329  учителии ще осигури устойчиво управление на средствата за издръжка на образователните институции. Продължителността на проекта е 24 месеца, а общата му стойност е 4 625 041 лв., от които 260 хиляди лева са собствен принос на Община Севлиево.

Проект "Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „ПБЗН“ гр. Севлиево” предвижда въвеждане на енергоспестяващи мерки в сграда публична държавна собственост, като партньор на Община Севлиево е Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерство на вътрешните работи. Предвидената продължителност на проекта е 10 месеца, а неговата стойност – 325 хиляди лева, от които 30 хиляди лева са собствен принос на Община Севлиево.

© 2020. All Rights Reserved.