2013

IMG 5027 1

Четвъртата конференция по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина”  „Мрежа за способностите и уменията на европейските жени” (ASEW II) се проведе във Фигейра да Фош, Португалия. В периода от 9 до 12 октомври представители на общините Тетевен, Луковит и Омуртаг дискутираха с партньори от Италия, Испания, Франция, Португалия, Латвия и Холандия теми като: положителни действия и принципи за избягване на половата дискриминация, равни възможности за жените и мъжете, домашно насилие, джендър дискриминация на работното място.

Заключителната среща се отличаваше от всички предходни европейски конференции, проведени в рамките на първото и второто издание на този проект. За място на събитието домакините от португалската община бяха избрали не представителна или съвременна конферентна зала, а класните стаи на две средни училища – Escola Secundaria Bernardino Machado и Escola Secundaria Cristina Torres. Всяка сесия започваше с презентации на полицейски комисар Пратош, който отговаря за обществената безопасност в града и на секретаря на кмета Тиаго Бранко. Комисарят беше обезпокоен от проучване, проведено сред 16 – 18 годишните момичета и момчета от Фигейра да Фош, според което те приемат за нещо нормално почти всяка форма на насилие. Ръководителят на общинската администрация представи местния етичен кодекс за избягване на дискриминацията по пол на работното място чрез избягване на употребата на думи само в мъжки род (много думи в испанския език нямат среден род, а за множествено число се използва думата в мъжки род). Принос към всяка от темите на конференцията имаше и всеки партньор по проект „Мрежа за способностите и уменията на европейските жени”.

Чрез ASEW II продължи сътрудничеството на общините от РСО „Централна Стара планина” с Община Монфорте Сан Джорджо (Италия),Монфорте дел Сид (Испания) и Монфорте Сюр Рисле (Франция), с които сдружението има подписано Споразумение за побратимяване от 10 юли 2010 г. През 2012 год. към партньорската мрежа се присъедини Община Дунгада от Латвия, Община Montfoort от Холандия, Община Monforte от Португалия, Unionedei Comuni Valledel Tirreno от Италия и Diputationde Alicante от Испания.

ASEW II е финансиран от Програма „Европа за гражданите”, Действие 1 - Мярка 1.2 Мрежи от побратимени градове.

 

ggg

Темите в броя:

 - Европейски партньори разговарят за занаятите в бъдеще време

 - Габрово – претендент за Европейска столица на културата 2019

 - Държавата прехвърли античното селище Состра на Община Троян  

 - Общини от сдружението подобряват политиките си чрез ОПАК

 - Финансират 14 граждански проекта в Троян

 - „Приеми ме на село”

- „Магията на долината на Панега” ще привлича туристи в Луковит

- Рекорден брой посетители на панаира на занаятите в Габрово 

Информационния бюлетин можете да изтеглите в PDF формат оттук:

Logo Innocrafts

Партньори от 11 европейски страни участваха в международна конференция по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина“ „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите (ИНОКРАФТС). Събитието на тема „Интернационализация,професионални мрежи и обмен на информация“ се проведе на 2 и 3 октомври в гр. Вилнюс, Литва.

В рамките на конференцията бяха споделени различни инициативи и инструменти за интернационализация на занаятчийските изделия: предоставяне на бизнес услуги и консултации на стартиращи предприятия и насърчаване на женското предприемачество; създаване на мрежи от търговци и професионалисти с цел директни продажби на международни пазари; изграждане на социални предприятия с реален икономически ефект; организиране на специализирани панаири и предоставяне на финансова подкрепа за участващи занаятчии; включване на изделията в електронни каталози; разработване на политики за развитие, разширяване, защита и насърчаване на художествените занаяти; предоставяне на дистанционно обучение за надграждане на компетенциите на предприемачите; популяризиране на занаятите чрез интегрирани системи за туризъм и др.

РСО Централна Стара планина представи опита на Община Ловеч за популяризиране на местните занаятчийски продукти извън България чрез сътрудничество с френската Община Лавал. Контактите между двете общини датират от 1994 г., но официално споразумение за партньорство в сферата на културата, икономиката и опазването на околната среда е подписано през 2010 г. Още същата година 9 уважавани занаятчии от Ловеч вземат участие в Коледния базар на Лавал. Българските майстори са настанени в 4 павилиона и 2 зони за демонстрация, разположени в централната част на базара. Те получават уникална възможност да продават своите продукти, да повишат чувствителността си към изискванията на пазара и да изградят полезни контакти с френските си колеги. През следващите две години занаятчии, скулптори и фотографи от Лавал вземат участие в Традиционния пролетен панаир на занаятите в Ловеч.

Споделените добри практики на партньорите по проект ИНОКРАФТС ще бъдат представени на членовете на РСО Централна Стара планина. В рамките на следващата конференция по проекта, която ще се проведе в град Килкени, Северна Ирландия в края на м. ноември 2013 г., представители на местни и регионални власти от партньорските региони ще дискутират възможностите за прилагане на част от тези политики на местно ниво.

Проект „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите (ИНОКРАФТС) се финансира от програма INTERREGIVC. В него участват 15 партньора от Италия, Франция, Испания, Румъния, Финландия, Литва, Латвия, Ирландия, Унгария, Словакия и България: местни власти и институции, представляващи градове на изкуството и/или обекти от световното наследство на ЮНЕСКО, които са признати за уникални заради своето богато културно, архитектурно и художествено наследство. ИНОКРАФТС се основава на съществуващ опит и мрежи, разработени от партньорите на местно/регионално ниво и на предишни проекти за сътрудничество. Проектът насърчава предприемачеството и създаването на собствен бизнес в сектора на художествените и съвременните занаяти чрез подобряване на ефективността на регионалните и местните политики за развитие, споделяне и обмен на опит и добри практики.

 

IMG 5230На 26 септември 2013г. Художествена галерия "Христо Цокев" в Габрово събра представители на държавната и местната власт, НПО и бизнеса за участие в заключителната конференция по проект „Инициатива за иновации в социалната икономика”.

Основната цел на проект „Инициатива за иновации в социалната икономика” е установяване на транснационално сътрудничество за разпространение на иновативни резултати в сферата на социалната икономика. Той е насочен към неправителствени организации, социални предприятия, малки и средни предприятия и общини на територията на РСО Централна Стара планина. Идеята е да се повишат знанията на представители на тези институции в посока сътрудничество и повишаване на възможностите за социално предприемачество у нас.

Конференцията обобщи резултатите от реализирането дейностите по проекта. Те включват идентифициране на моделите и практиките, прилагани в България в областта на социалната икономика, описание на методологията за създаване на Агенция за устойчивост на социалните предприятия, както и практически насоки за прилагане на италианския опит в българска среда. В рамките на проекта е направен експертен анализ на моделите и практиките, прилагани в България и анализ на нормативната уредба, касаеща социалните предприятия. Проведено е обучение и наставничество на български експерти в Италия. Посетени са кооперативи, публични институции, малки и средни предприятия, както и местната Агенция за устойчивост на социалните предприятия. У нас са проведени три обучения: за представителите на НПО – с акцент върху социалния ефект и възможностите за социална и професионална интеграция на групи в неравностойно положение, както и за мястото на НПО в социалната агенция; за бизнеса – по отношение на социалната корпоративна отговорност, ползите и необходимостта от междусекторни партньорства и превръщането на социалния бизнес в печеливш; и за местната власт – за ролята на общините в социалната икономика и възможностите им да аутсорсват дейности към социални предприятия. По проекта е изготвен и наръчник „Нови възможности за социалните предприятия. Италианският опит в българска среда”.

Проект  „Инициатива за иновации в социалната икономика” е финансиран от ЕСФ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” по схема „Без граници – Компонент 1” и изпълнен от Сдружение „Знание” Ловеч в партньорство с ИРЕКООП Венето, Италия и РСО „Централна Стара планина”.

© 2020. All Rights Reserved.