ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА СЕВЛИЕВО ВЕЧЕ МОГАТ ДА ЗАСЕДАВАТ ОНЛАЙН ИЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО

4585 4073Решението за промяна в „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в община Севлиево“ беше взето във връзка с усложнената пандемична ситуация в страната и дава възможност за дистанционни заседания. При наличие на обстоятелствата, председателят на Общинския съвет може да свиква заседания на общинския съвет и на постоянните комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност, и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. 

При провеждането на онлайн заседания, на имейл посочен от общинските съветници, се изпращат кодове за достъп, данни и информация, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва проверка на кворума чрез специализирания софтуер, а за заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола на заседанието. 

При онлайн сесиите, в началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола на заседанието. 

В случаите, когато няма техническа възможност за провеждане от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинския съвет може да свика заседания от разстояние, на които да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване. При провеждането им на посочен имейл общинските съветници получават от председателя инструкция или формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна комисия или сесия на общинския съвет. 

Всеки общински съветник следва да уведоми председателя на съответната комисия за начина (за, против или въздържал се), по който гласува, като има възможност и да изложи мотивите за вота си. След това се съставя протокол, а разпечатки от електронните писма на общинските съветници се прилагат към съставения протокол, който се удостоверява с подписите на председателите на постоянните комисии при заседание на комисиите. 

При заседанията на Общинския съвет, съветниците получават формуляр за гласуване по дневния ред на електронния адрес, в който посочва начина, по който гласуват по предложените проекти за решения, включени в дневния ред на заседанието. Въз основа на получените попълнени формуляри с изразения в тях начин на гласуване, се обобщават резултатите от гласуването, съставя се протокол, в който се отразяват взетите решения. Разпечатки от формуляра за гласуване, попълнен от всеки общински съветник, се прилагат към съставения протокол на заседанието. 

Общинският съветник е задължен да попълни и изпрати формуляра за гласуване на електронния адрес на звеното по чл.29а от ЗМСМА в деня, определен за провеждане на неприсъственото заседание, но не по-късно от един час преди обявеното начало.

Общинския съветник, който не е изпратил попълнения формуляр за гласуване в срока по т.4, се счита за отсъствал и се санкционира по реда на чл.22, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в община Севлиево 

Първото заседание на Общинския съвет за 2021 г. ​ще бъде на 29 януари.

Източник: Община Севлиево

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.