Designsape НОВИНИ

 • designscapes logo1DESIGNSCAPES е единственият европейски проект, получил финансиране от Европейската комисия в размер на почти четири милиона евро чрез програма Хоризонт 2020 (CO-CREATION-02-2016– потребителски ориентиранаиновация: създаване на стойност чрез дизайн-базирана иновация).

  Проектният консорциум, координиран от АНЧИ Тоскана, обединява общо 12 партньора от 10 европейски държави - сдружения на общини, университетски департаменти по архитектура и дизайн, бизнес училища, центрове за предоставяне на услуги и организации на гражданското общество. Единственият партньор от България е Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина”.

  Проектът има специфичен мандат да разпредели 1,5 милиона евро от своя бюджет в полза на около 50 инициативи на местно ниво в държавите-членки и асоциираните страни, за да демонстрира потенциала на дизайн-базираните иновации – процес, в който потребителят заема централно място и иновациите са по-успешни, защото бизнесът и организациите от публичния сектор създават съвместно с клиентите продукти, услуги, системи и бизнес модели.

  Средствата ще бъдат разпределени чрез открита покана за представяне на предложения в три отделни кръга (веднъж годишно от 2018 до 2020 г.), като фокусът ще бъде поставен върху проекти в процес на концептуално развитие, за да се подпомогне реализацията им чрез финансови ресурси и подходящи съпътстващи действия.

  Проектите могат да бъдат представени от публичния и частния сектор, от организации с правен статут, физически лица и сдружения с нестопанска цел.По този начин се очаква да се демонстрира обществената полза и потенциала на иновациите като инструмент за растеж и стратегическо усъвършенстване на европейските публични и частни организации.

  Резултатите от финансираните проекти ще позволят на консорциум DESIGNSCAPES:

  а) да събере данни и критерии за въздействието на свързаните с дизайна политики и програми върху потребителите и бизнеса;

  б) да разработи методология с възможности за повторяемост, за да стане дизайнът неразделна част от създаването на стойност и самостоятелен елемент от иновационните процеси;

  в) да разработи методология за начина, по който участниците от различните сектори могат по-добре да се свържат с дизайн-базираните иновации, за да се повиши ефективността и конкурентоспособността в съответните сектори;

  г) да се разработи обща методология за оценка на въздействието и съответните показатели, които да се прилагат в различните сектори и на различни нива: организационно, регионално, национално и европейско ниво.

  ПроектDESIGNSCAPES притежава 5 аспекта, които гарантират неговия успех:

  • насочен е към дизайн-базираните иновации в градска среда;
  • създава директна връзка между експериментирането и „икономиката на градовете" (Джейн Джейкъбс, 1969)
  • използва оценка, основана на иновативната комбинация от четири методологии, които до сега не са  използвани заедно (Изследване на участието, Теория на промяната,  Поведенческа допълняемост и Анализ на повторението);
  • специално адаптиране на програма SBIR (САЩ и Нидерландия), която съчетава както дейности за финансова, така и за техническа помощ (използвани също и от инструмента на H2020 за МСП, фази 1 и 3) и
  • дейности за изграждане на капацитет в полза на професионалистите, участващи в експериментите (както от публичния, така и от частния сектор).

  Консорциум

  АНЧИ, Тоскана (Италия), координатор

  Институт  по Човешки ресурси Тависок (Великобритания)

  Университет по технологии Делфт, Департамент по Индустриален дизайн (Нидерландия)

  Унивеситет Олборг, Департамент по Архитектура, дизайн и медийни технологии (Дания)

  Политехника Милано, Департамент по Архитектура и Урбанистични науки (Италия)

  РСО Централна Стара Планина (България)

  Университетът на Валенсия – Отдел Културни и туристически икономически (Испания)

  Уърлдкрунч (Франция)

  Асоциация на общините Вале до Аве  (Португалия)

  Бизнес училище Съри, Унивесритет Съри (Великобритания)

  Мрежа от европейски градове за устойчиво развитие (Гърция)

  BWCON GmbH (Германия)

  Бюджет:  3 974 936 евро

  Период на изпълнение: 1 юни 2017 г. - 31 май 2021 г. 

  Designscapes НОВИНИ

© 2018. All Rights Reserved.